Услуги

Услуги

Строително проектиране

 • Комплексно проектиране на жилищни сгради, промишлени сгради, административни сгради, вилни селища, хотели, офис сгради и др.;
 • Проектиране на конструкции на сгради и съоръжения;
 • Проектиране на пътища от републиканска пътна мрежа, улици от градска мрежа, съоръжения от пътната инфраструктура, велоалеи;
 • Организация на движението;
 • Временна организация и безопасност на движението;
 • Проектиране на Енергийната ефективност на сградите;
 • Проектиране на Безопасни условия на труд;
 • Проектиране на Пожарна безопасност;
 • Проектиране на План за управление на строителните отпадъци;
 •  Заснемане на съществуващи сгради/съоръжения.

Експертни решения

 • Инженерингова дейност;
 • Изготвяне на конструктивни становища и експертизи;
 • Изготвяне на технически паспорти на сгради;
 • Извършване на Енергийно обследване на сгради;
 • Извършване на технически оценки и направа на доклади.

Управление на проекти и съгласуване с:

 • Общинска администрация;
 • КАТ;
 • Енерго дружества;
 • ВиК дружества;
 • Топлофикация/Газо-разпределителни дружества;
 • Кадастър и др.

Помощни дейности към строителния процес

 • Консултации;
 • Изготвяне на количествени сметки;
 • Остойностяване на количествени сметки;
 • Отчетна дейност в строителството.

Изработване на знаци за безопасност и здраве по време на строителството, както и знаци за евакуация при пожар и евакуационни схеми за обекти в експлоатация. /Услугата се предлага както самостоятелно, така и към план безопасност и здраве и план за пожарна безопасност./

Технически
контрол на обектите

Инвеститорски
контрол на обектите