Услуги

Строително проектиране:

* Комплексно проектиране на жилищни сгради, промишлени сгради, административни сгради, вилни селища, хотели, офис сгради и др.;

* Проектиране на конструкции на сгради и съоръжения;

* Проектиране на пътища от републиканска пътна мрежа, улици от градска мрежа, съоръжения от пътната инфраструктура, велоалеи;

* Организация на движението;

* Временна организация и безопасност на движението;

* Проектиране на Енергийната ефективност на сградите;

* Проектиране на Безопасни условия на труд;

* Проектиране на Пожарна безопасност;

* Проектиране на План за управление на строителните отпадъци;

* Заснемане на съществуващи сгради/съоръжения.

Забележка:

Контрол на обектите:

* Технически контрол на обектите;

* Инвеститорски контрол на обектите.

Експертни решения:

* Инженерингова дейност;

* Изготвяне на конструктивни становища и експертизи;

* Изготвяне на технически паспорти на сгради;

* Извършване на Енергийно обследване на сгради;

* Извършване на технически оценки и направа на доклади.

Управление на проекти и съгласуване с:

* Общинска администрация;

* КАТ;

* Енерго дружества;

* ВиК дружества;

* Топлофикация/Газо-разпределителни дружества;

* Кадастър и др.

Помощни дейности към строителния процес:

* Консултации;

* Изготвяне на количествени сметки;

* Остойностяване на количествени сметки;

* Отчетна дейност в строителството.

* Изработване на знаци за безопасност и здраве по време на строителството, както и знаци за евакуация при пожар и евакуационни схеми за обекти в експлоатация. /Услугата се предлага както самостоятелно, така и към план безопасност и здраве и план за пожарна безопасност./